Sister Cities

Sister Cities

Sister / Friendship Cities

Kansas City, Missouri
United States of America
est. May 20, 1972
11,300 km from Kurashiki
St Polten
Republic of Austria
est. September 29, 1957
8,500 km from Kurashiki
Zhenjian
People's Republic of China
est. November 18, 1997
1,330 km from Kurashiki
Christchurch
New Zealand
est. March 7, 1973
9,200 km from Kurashiki